ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น JAPANESE GOVERNMENT (MONBUKAGAKUSHO: MEXT) ประจำปี ๒๕๖๔


ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น JAPANESE GOVERNMENT (MONBUKAGAKUSHO: MEXT) ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น เรื่องประกาศให้ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) ประจำปี ๒๕๖๔ : ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) กับอาจารย์หรือนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกหรือผู้เชี่ยวชาญในระดับบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเข้าศึกษาวิจัย ณ มหาวิทยาลัยชิกะ เป็นเวลาไม่เกิน ๑๘ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๖) โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเล่าเรียน และมีค่าครองชีพเดือนละ ๑๔๓,๐๐๐ เยน โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของทุนการศึกษาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iao.cmru.ac.th เลือกหัวข้อ “Scholarships”

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จึงขออนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรหรือนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสมัครทุนการศึกษาดังกล่าว พร้อมแจ้งรายชื่อและเอกสารการสมัครรายละเอียดดังต่อไปนี้ มายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ภายในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการแจ้งรายชื่อให้กับมหาวิทยาลัยชิกะต่อไป ทั้งนี้ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยชิกะจะเป็นผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Skype/Zoom ด้วยตนเอง และจะดำเนินการนัดหมายวันสัมภาษณ์ให้ทราบล่วงหน้า ตามกำหนดการที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

๑. แบบฟอร์มใบสมัคร

๒. จดหมายแนะนำ (ลงนามโดยอธิการบดีหรือคณบดีและระบุถึง Professor Ryuichi IDA อธิการบดีมหาวิทยาลัยชิกะ)

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น)

๔. สำเนาพาสปอร์ต ใบรับรองผลการเรียน (ที่ระบุ GPA หรือ ลำดับที่), วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

๕. บทคัดย่อ/วิทยานิพนธ์โดยย่อ

๖. ผลสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test)

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้:

1. Application form

2. Field of Study and Research Plan

3. Advisor

4. APPLICATION GUIDELINES

5. Check List

 

 

 AO Events