มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก้่นักศึกษาเดินทางแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่น


เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน คือ นางสาวเจตนิพิฐ พุ่มจำปา และนางสาวจิตติยาพร ใบวุฒิ  ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 คน มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเทนริ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในเดือนมีนาคม 2559 นี้

 AO Events