นักศึกษาทุนฯ จากราชอาณาจักรกัมพูชา และ ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าพบผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


นักศึกษาทุนฯ จากราชอาณาจักรกัมพูชา และ ราชอาณาจักรภูฏานเข้าพบผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปวีณา โฆสิโต  ผู้อำนวยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 9 คน และ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาภูฎาน จำนวน 5 คน เข้าพบ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ในโอกาสเดินทางมาศึกษายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้  รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล  ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อแนะแนวทางด้านการศึกษาและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  

สำหรับนักศึกษาทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 คน ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 คน ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คน ภาควิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คน เข้าศึกษาเป็นรุ่นที่ 10

นักศึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาภูฎาน เข้าศึกษาในสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ จำนวน 3 คน สาขาการจัดการธุรกิจนานาชาติ จำนวน 1 คน และ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน จำนวน 1 คน เข้าศึกษา เป็นรุ่นที่ 2    

ภาพ – ข้อมูล: สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : นักศึกษาทุนฯ จากราชอาณาจักรกัมพูชา และ ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าพบผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

AO Events