ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Passage to ASEAN ณ FPT University, Vietnam


++ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ P2A ณ FPT University, Vietnam, 2016++


         เนื่องจากมีนักศึกษาูให้ความสนใจและสมัครเกินจำนวน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จึงต้องมีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกดังต่อไปนี้
1. สอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม Tell me more ณ ห้องศูนย์ภาษา มีจำนวน 2 รอบเวลาในการสอบ
ในวันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2559

        - รอบเวลาที่ 1 เวลา 10.30 น.
        - รอบเวลาที่ 2 เวลา 11.30 น.
2. การสัมภาษณ์ มีจำนวน 2 วัน ณ ห้องศูนย์ภาษา (จะแจ้งเวลาในการสัมภาษณ์ภายหลัง)

        - ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559 
        - ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559
3. ประกาศผลรายชื่อมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ P2A ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น.
(ทาง www.iao.cmru.ac.th, Facebook และบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์)

หมายเหตุ: ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในการเข้าคัดเลือก ขอให้นักศึกษาแจ้งชื่อการเข้ารับการคัดเลือกได้ที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 27 คุณลวัณรัตน์ (พี่อาร์) หรือทิ้งข้อความ (comment) “ด้านล่างข้อความ โดยเขียนพิมพ์ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา และคณะ” ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 
นักศึกษาท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้เบอร์ 053-885862

 AO Events