เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561


ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยทุน FLTA เป็นทุนสำหรับอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและต้องการไปสอนภาษาไทยที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจารย์ไทยจะมีโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันให้มากขึ้นด้วยการลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ                

                    คุณสมบัติของผู้สมัครทุน FLTA มีดังนี้

                   1. มีสัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง

                   2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี

                   3. เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชนหรือระดับมัธยมศึกษาของรัฐ 

                   4. อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีและไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

                   5. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT) หรือผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0

                   6. จะต้องกลับมาสอน ณ หน่วยงานเดิมหลังจากจบการรับทุน (ระยะเวลา 9 เดือน)

                   7. มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้รับทุนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการปฐมนิเทศจากมูลนิธิฯ และเข้าร่วมเครือข่ายของฟุลไบรท์ ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และค่าเดินทาง โดยสถาบันเจ้าภาพในสหรัฐอเมริกาจะยกเว้นค่าเล่าเรียนเพื่อให้ผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.fulbrightthai.org (หน้าแรกภายใต้หัวข้อ “Grants for Thais”) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561AO Events