ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์


ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้อนุมัติให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนให้คณะจัดกิจกรรมในการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตร ร่วมโครงการวิจัย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ บุคลากร และ/หรือ นักศึกษาของคณะในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรใหม่ ๆ หรือการจัดทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน นั้น

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรที่สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งโครงการพร้อมแนบแบบเสนอขอรับทุนมายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้:

1. แบบเสนอขอรับทุน

2. Request-for-Letter-of-Invitation-for-Visiting-ProfessorAO Events