พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 นี้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ Tokiwa University , Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี Sichuan International Studies University , Xi’an Jiaotong University , South Western University of Finance and Economics , Yunnan Normal University Business School , Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมจำนวน 94 คน ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาเกาหลี หลักสูตรศิลปศาสตร์ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร์ภาษาจีน คณะครุศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ

 


รูปภาพจากอัลบัม : พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

AO Events