สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “Internationalizing University Through International Networking”


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “Internationalizing University Through International Networking” โดยมีดร. ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดงานบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Internationalizing University Through International Networking” ได้รับเกียรติจาก Mr. Walter John Kenneth Pickering เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้น มีอัตราเพิ่มมากขึ้นในทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยาภาพของการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยื่งในด้านการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรในต่างประเทศ จึงได้จัดการบรรยายพิเศษครั้งนี้ขึ้นมา

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ที่มาข้อมูล : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม.


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “Internationalizing University Through International Networking”

AO Events