ประชาสัมพันธ์ P2A SCHOLARSHIP: P2A Journey On-Campus ณ BINUS University ประเทศอินโดนีเซีย


ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน “P2A Journey On-Campus”

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความร่วมมือกับสมาคม Passage to ASEAN (P2A) และเป็นสมาชิกในเครือข่ายการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียน Passage to ASEAN (P2A) กับ 10 ประเทศอาเซียน นั้น โดยสมาคม Passage to ASEAN ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน P2A Journey On-Campus” ณ BINUS University เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิการยน 2562 โดยนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย Passage to ASEAN จะได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจาก BINUS University โดยให้ทุนจำนวน 20 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระยะเวลาลงทะเบียน

11 - 25 ตุลาคม ๒๕๖๒

คุณสมบัติ/เงื่อนไข

- เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกใน

  เครือข่าย P2A

- กล้าแสดงออกและมีแรงจูงในการเข้าร่วมโครงการ

- กล้าเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ

การตั้งคำถาม

ในการลงทะเบียน

นักศึกษาที่สนใจจะต้องตั้งคำถาม 3 ข้อ ที่อยากรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย

 

การสร้างวีดีโอในการแนะนำตัวเอง

นักศึกษาต้องสร้างวีดีโอในการแนะนำตัวเองและแสดงความคิดเห็นในมุมมองของนักศึกษาที่สนใจและอยากรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย เช่น วิถีชีวิตของคนอินโดนีเซีย ภาษาและวัฒนธรรม อาหาร และการคมนาคม โดยสามารถเลือก 1 หัวข้อ หรือมากกว่า 1 หัวข้อได้

ระยะเวลากิจกรรม

25 - 29  พฤศจิกายน 2562

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

31 ตุลาคม 2562

ค่าใช้จ่ายครอบคลุม

ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ากิจกรรมต่าง ๆ และค่าเดินทางภายในประเทศ

(ยกเว้น: ค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าประกันเดินทางต่างประเทศ)

 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “P2A Journey On - Campus” ณ BINUS University เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวลวัณรัตน์  บูทะ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติAO Events