รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Duy Tan University ประเทศเวียดนาม ประจำปีการศึกษา 2562


                   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Duy Tan ประเทศเวียดนามและได้มีการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมกับมหาวิทยาลัย Duy Tan เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการโรงแรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก นั้น

                   ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2562) ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวพร้อมส่งแบบฟอร์มใบสมัครมายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 และขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาดังกล่าวศึกษาข้อมูลตามประกาศเกี่ยวกับเงื่อนไขของทุน หลักฐานการสมัครและกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

เอกสารดาวน์โหลด:

1. Application form

2. ประกาศAO Events