มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษา SEA – Teacher Project ประจำภาคเรียนที่ 2/2560


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู SEA – Teacher Project 5th Batch ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

SEA – Teacher Project เป็นโครงการสร้างความร่วมมือร่วมกันในการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูหลักสูตรครุศาสตร์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนทักษะการสื่อสารในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของการฝึกสอนในระดับภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งหมด 5 คน จะร่วมสังเกตการณ์และฝึกสอน ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2561


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษา SEA – Teacher Project ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

AO Events