คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมงานครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562  คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเข้าร่วมงานครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยชิกะ (Shiga University) ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ประชุมหารือด้านการทำกิจกรรมความร่วมมือ รวมถึงการทำข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชิกะ และเข้าร่วมการประชุมระดับอธิการบดีและเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Development and Renovation Strategy of University in 21th Century” ซึ่งมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก

อีกทั้ง ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือในแถบคันไซ ได้แก่ Kyoto University of Education และ Tenri University เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือ การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่น พร้อมกับเข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Shiga University, Kyoto University of Education และ Tenri University

 


รูปภาพจากอัลบัม : คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมงานครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น

AO Events