ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ .. ทั้งนี้ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ได้เดินทางมาศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษาในระหว่างเดือนกันยายน 2561 – เดือนพฤษภาคม 2562 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนให้การดูแลด้านสวัสดิการและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน จนสำเร็จการศึกษาลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาและเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวความรู้สึกต่อการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วย .. .

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน

AO Events