ต้อนรับ Dr. Su Gao คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ของ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Su Gao คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองมหาวิทยาลัย และหารือถึงความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ..

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : ต้อนรับ Dr. Su Gao คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ของ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

AO Events