อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้า่พบกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน และกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙


รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบ Consul General Chao Xiaoliang กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ Consul-General Shinya Aoki กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ตามลำดับ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙AO Events