มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากแดนมังกร มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาก่อนเดินทางกลับประเทศ 9 ก.ค. นี้


ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Yunnan  Normal  University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีนและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานวิเทศสัมพันธ์พร้อมด้วยคณาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล บิสสิเนสสกูล ในโอกาสสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 12 คน

นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล  บิสสิเนสสกูล ทั้ง 12 คน ได้เดินทางมาศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยนานาชาติ  ได้ทำการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งในด้านการเรียนการสอนตลอดจนการดูแลด้านสวัสดิการ การอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อยู่ในสังคม ประเทศไทยอย่างเหมาะสมและเรียนรู้อย่างมีความสุข ในการนี้ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีกำหนดเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นี้   


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากแดนมังกร มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาก่อนเดินทางกลับประเทศ 9 ก.ค. นี้

AO Events