ประชาสัมพันธ์เชิญชวนต้อนรับและเข้าร่วมรับฟัง “การแนะนำ University of South Carolina, U.S.A”


ตามที่ อาจารย์ Dale Moore, Asst. Dean & Ombudsman The Graduate School และทีมงาน จาก University of South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ และแนวทางการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ University of South Carolina ทั้งนี้ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ ที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ University of South Carolina เข้าร่วมรับฟังข้อมูล ในวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561      เวลา 13.00 น. ณ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ AO Events