รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเซียกับยุโรป  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในประเทศเบลเยียมและเยอรมนี ระยะเวลา 2-6 เดือน ในอัตราเหมาจ่าย รายละ 60,000 บาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  http://bit.ly/34WN31n และส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังงานสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มรภ.เชียงใหม่ ภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เพื่อทำการคัดเลือกและเสนอชื่อต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อไป

 AO Events