ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2559


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

                  ๑) ส่งหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๔

                        อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๘๖๕

                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

                       ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.lc.cmru.ac.th/

                   ๒) สอบวัดความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น ๔

                       อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการเขียน Essay ภาษาอังกฤษ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.

                   ๓) สอบการเขียน Essay ภาษาอังกฤษ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

                   ๔) สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

                       ประกาศผล วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.

 

                        สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053 885865, 083 5687972

 

 AO Events