ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 รองอธิการบดี รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงศ์และ ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์  ธรรมโม พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์ขนิษฐา  ดวงพัสตรา รองอธิการบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพร้อมคณะ จำนวน 20 คน โดยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ปวีณา  โฆสิโต ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ทั้งสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่AO Events