พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey 2018 ณ University Technology Malaysia


ตัวแทน นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมเดินทางเยือนมาเลเซีย ร่วมโครงการ Passage to Asean Journey 2018 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีปฐมนิเทศ และมอบทุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to Asean Journey 2018 โดยมี อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่าตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 10 ประเทศ ภายใต้โครงการ Passage to Asean หรือ P2A จึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาในอาเซียน แต่ละปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะส่งนักศึกษา เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เช่นกัน โครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างทักษะทางภาษา การแลกเปลี่ยนความรู้และศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในสังคมที่มีความแตกต่างกันทั้งภาษา สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจตลอดจนพัฒนาทักษะและภาวะความเป็นผู้นำซึ่งถือว่าเป็นทักษะชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาในการประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิตของนักศึกษาในอนาคต โดยในปี 2561 มีนักศึกษาร่วมโครงการ จำนวน 13 คน จากวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมโครงการ 2 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 6 คน และคณะครุศาสตร์จำนวน 5 คน มีกำหนดเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 มีนาคม 2561 Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข้อมูล: สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey 2018 ณ University Technology Malaysia

AO Events