ทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโดยให้ทุนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และบัณฑิตวิชาการสอนภาษาต่างประเทศที่สองหรือวิชาเอกภาษาต่างประเทศที่สองในภาษาที่ขาดแคลน ประกอบด้วย ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย สเปน เมียนมา เขมร เวียดนาม และมลายู เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งดำเนินการมาแล้วจำนวน 3 รุ่น

ท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้เพิ่มเติมได้ตาม Link ด้านล่างนี้

http://www.obec.go.th/documents/71415AO Events