โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Passage to ASEAN ณ FPT University, Danang, Vietnam


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Passage to ASEAN ณ FPT University, Danage, Vietnam จำนวน 15 คน ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนอกชั้นเรียนกับนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม อันได้นำไปสู่ความสามารถปรับตัวกับการทำงานในระดับอาเซียนและนานาชาติ

 AO Events