ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564


ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยนจาก Chengdu Institute Sichuan International Studies University (CISISU) สาธารณรัฐประชาชนจีน และนักศึกษาทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ในรูปแบบออนไลน์

ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Chengdu Institute Sichuan International Studies University (CISISU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 21 คน เดินทางมาศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ณ วิทยาลัยนานาชาติ รวมเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา และนักศึกษาทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 คน เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมจำนวน 24 คน เข้าร่วมปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอน ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าชั้นเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ จากวิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมให้คำแนะนำการเรียนการสอน และให้การต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น ในการนี้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้มอบคู่มือสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ  (CMRU International Student Handbook) เพื่อแนะนำข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แนะนำตนเอง และพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเข้าชั้นเรียนอีกด้วย


รูปภาพจากอัลบัม : ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

AO Events