แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (Service Satisfaction Survey International Affairs Office (IAO), Chiang Mai Rajabhat University)


เรียนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อนำข้อมูลของท่านไปประเมิน และปรับปรุงแก้ไข ในการให้บริการของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต่อไป

https://docs.google.com/forms/d/12dDPBBr105tfgwYWmHeuPyad9kkXXxmlCFVMbmGJudE/edit

ขอบคุณค่ะ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่AO Events