ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมงาน “Global Studies Virtual Trip” สัมมนา – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ Temasek Polytechnic, Singapore ในรูปแบบออนไลน์


ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมงาน “Global Studies Virtual Trip”

สัมมนา – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ Temasek Polytechnic, Singapore ในรูปแบบออนไลน์

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน “Global Studies Virtual Trip” ซึ่งจัดโดย Temasek Polytechnic, Singapore ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ งานสัมมนา Business & Society Forum (Thailand) ในหัวข้อ “Sustainable Tourism” โดยมี ผศ. ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาจาก Temasek Polytechnic, Singapore จำนวน 141 คน  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 114 คน ในกิจกรรม “Singapore & Thailand Virtual Trip 2021” เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting นับเป็นกิจกรรมที่สานสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพ ทักษะด้านภาษาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

ภาพ – ข้อมูล : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว :นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


รูปภาพจากอัลบัม : ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมงาน “Global Studies Virtual Trip” สัมมนา – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ Temasek Polytechnic, Singapore ในรูปแบบออนไลน์

AO Events