พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน โดยมีนักศึกษาจาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 11 คน นักศึกษาจาก Kyorin University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน และ Tokiwa University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน ที่สำเร็จการศึกษา และมีกำหนดกลับประเทศในเดือนธันวาคม 2558 นี้ ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปภาพจากอัลบัม : พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

AO Events