การสืบค้นข้อมูลทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา


สถาบัน International Education (IIE) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทำหนังสือ เรื่อง "Funding for United States Study: A Guide for International Students and Professionals" ที่รวบรวมรายละเอียดทุนการศึกษาและทุนวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ระดับหลังปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากกว่า 500 ทุน อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้ที่ http://www.fundingusstudy.orgAO Events