สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นและประเทศฮังการี ประจำปีการศึกษา 2560


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีปฐมนิเทศ และมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 ก่อนเดินทางฝึกประสบการณ์ ณ ญี่ปุ่น – ฮังการี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีปฐมนิเทศ และมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมพิธี อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาด้านวัฒนธรรมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฮังการี รวมจำนวน 11 คนโดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 คน เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยชิกะประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมจำนวน 4 คนและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านภาษากับเจ้าของภาษา อีกทั้งยังได้เปิดโลกทัศน์มุมมองใหม่ๆ เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ ตลอดจนฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการทำงานให้กับนักศึกษา ซึ่งจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่แตกต่างอันจะเกิดประโยชน์ กับการทำงานของนักศึกษาในอนาคต

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นและประเทศฮังการี ประจำปีการศึกษา 2560

AO Events