ทุน Hubert H. Humphrey Fellowship Program 2018


มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North- South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1-3 ทุน สำหรับผู้บริหารระดับกลางไปศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการคศกึษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 - 12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางที่จะก้าวไปเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต และสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้นโดยทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญา เหมาะสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะสร้างบุคบากรรุ่นใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย อายุ 30 - 50 ปี

2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 

3. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525 หรือ 195 สำหรับการสอบในระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 71 สำหรับการสอบในระบบอินเตอร์เน็ต หรือมีผลคะแนน IELTS

     อย่างน้อย 6.0 

4. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

5. ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ ด้านล่างนี้ 

http://fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=846&type=application

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.

 

We are pleased to announce the competition for the 2018 Hubert H. Humphrey Fellowship program, a non degree program for mid career professionals in Thai government and private organizations.  We invite applications from Thai citizens who have demonstrated leadership in public service for one year of non degree study and practical work related experience in the United States.  For the 2018 academic year, the Foundation will recruit up to three (3) outstanding candidates.

 

Appropriate candidates are mid-career professionals in leadership positions in various fields.  They should have a commitment to public service and the potential for professional advancement and should be currently employed by national, local or regional government units or universities or by private sector organizations, with assurances of reemployment upon return. 

 

Relevant information can be viewed from the link here:

 

https://www.dropbox.com/s/sark9zeenzkcc0v/2018%20Announcement.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/qq1icd4d9vcnaav/2018%20HHH%20flyer.pdf?dl=0

 

For further information, please contact the Thailand-U.S. Educational Foundation, Thai Wah Tower I, 3rd Floor, 21/5 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Tel. 0-2285-0581-2 ext. 104, or email TUSEF @fulbrightthai.org.  The Foundation is open Monday through Friday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. AO Events