มร.ชม. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเมินผลการดำเนินโครงการ SEA - Teacher Project ครั้งที่ 4


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การรัฐมนตรีศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือ SEAMEO ดำเนินการจัดประชุม “4th Evaluation Meeting : Pre - Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนในโรงเรียน ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia หรือที่เรียกว่า SEA - Teacher Project) ครั้งที่ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก Dr. Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (Director of SEAMEO Secretariat) กล่าวเปิดงานประชุมดังกล่าว และได้รับเกียรติจากผู้บริหารและอาจารย์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 195 คน จากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จำนวน 22 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 29 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 15 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย จำนวน 1 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม จำนวน 1 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้ ยังได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างสถาบันที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ SEA - Teacher Project ครั้งที่ 5 ซึ่งจะมีการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในเดือน มกราคม 2561 นี้ อีกด้วย

โครงการ SEA - Teacher Project เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนของนักศึกษาในโครงการ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของการฝึกสอนในระดับภูมิภาคให้กล้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เผื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์และนำไปปรับใช้กับการสอนของตนเองและสถานศึกษาต่อไปในอนาคต โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะเข้าร่วมสังเกตการณ์สอนและฝึกสอนเป็นระยะเวลา 1เดือน ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าวมาแล้วจำนวน 4 ครั้ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าร่วมดำเนินโครงการ SEA - Teacher Project ครั้งที่ 3 เป็นครั้งแรก ซึ่งได้ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนในมหาวิทยาลัยเครือข่าย ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนมกราคม 2560 เป็นระยะเวลา 1 เดือน และนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย รวมจำนวน 5 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเข้าร่วมสังเกตการณ์สอนและฝึกสอน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อีกทั้ง ในเดือนสิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ SEA - Teacher Project ครั้งที่ 4  ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย และรับนักศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือจากประเทศดังกล่าว จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนและฝึกสอน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเช่นเดียวกัน


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเมินผลการดำเนินโครงการ SEA - Teacher Project ครั้งที่ 4

AO Events