Summer/Winter International Camp Programes ณ Mokwon University, South Korea


*ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer/Winter International Camp Programes*

Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer/Winter International Camp เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีโดยผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ นิสิต/นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่เอกสารแนบ

 



AO Events