ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบวัดความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบวัดความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวลวัณรัตน์  บูทะ ผู้ประสานโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 053-885865

1. สอบวัดความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ

    วันอังคารที่ 17 ธันวาคม เวลา 09.00 – 10.30 น. สถานที่จัดสอบ ณ ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

2. สอบสัมภาษณ์    

    วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

3. ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

    วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ           

เอกสารดาวน์โหลด:

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 AO Events