ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชาชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Qiu Wu รองคณบดีคณะการศึกษานานาชาติ


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชาชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Qiu Wu รองคณบดีคณะการศึกษานานาชาติ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาไทย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 AO Events