มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560


มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา SEA – Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม เอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จาก Pasundan University ประเทศอินโดนีเซีย Pangasinan State University และSaint Louis College ประเทศฟิลิปปินส์ รวมจำนวน 6 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในฐานะเจ้าของสถานศึกษาฝึกปฏิบัติโครงการ Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia หรือที่เรียกว่า “SEA-Teacher Project” เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนของนักศึกษาในโครงการ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของการฝึกสอนในระดับภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์และนำไปปรับใช้กับการสอนของตนเอง และสถานศึกษาต่อไปในอนาคต โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าว จะร่วมสังเกตการณ์และฝึกสอนเป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2560 ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560

AO Events