ผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับ Prof. Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และคณาจารย์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติAO Events