เปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2563


ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency:JICA) ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2563 เพื่อจัดส่งอาสาสมัครมาปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของไทย

ในการนี้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณะที่สนใจขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ศึกษารายละเอียดังต่อไปนี้

1. ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่นได้ที่เว็บไซต์ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

http://www.tica.thaigov.net/main/th/services/6118

2. จัดทำรายละเอียดข้อเสนอคำขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ชุด โดยขอความกรุณานำส่งเอกสารต่าง ๆ และส่งไฟล์คำขอดังกล่าวในรูปแบบ pdf. มายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562

 AO Events