สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจากต่างแดน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA-Teacher Project)


วันอังคาร 17 มกราคม 2560 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการปฐมวัย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ รวมจำนวน 5 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในฐานะเจ้าของสถานศึกษาฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในโครงการ โครงการ Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia หรือที่เรียกว่า “SEA Teacher Project” เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนของนักศึกษาในโครงการ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของการฝึกสอนในระดับภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์และนำไปปรับใช้กับการสอนของตนเอง และสถานศึกษาต่อไปในอนาคต โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าว จะร่วมสังเกตการณ์และฝึกสอนเป็นระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 4 คน และสังเกตการณ์และฝึกสอนฝึกสอนระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 คน


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจากต่างแดน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA-Teacher Project)

AO Events