ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การต้อนรับ Mrs. Kirsti Westphalen เอกอัครราชฑูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mrs. Kirsti  Westphalen เอกอัครราชฑูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การศึกษาในประเทศฟินแลนด์" โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เวลา 13.30 - 15.30 น. 

 

 

 AO Events