รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Passage to ASEAN ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม


                    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการ Passage to ASEAN (P2A) เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษานอกชั้นเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เสริมสร้างทักษะภาษาและมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยในปีนี้จะจัดให้มีการแลกเปลี่ยน ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 
                   โครงการนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Passage to ASEAN ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม – ๘ เมษายน ๒๕๕๙ นักศึกษาที่สนใจขอรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานของคณะต่างๆ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๔ อาคาร ๒๗ คุณลวัณรัตน์ บูทะ นักวิเทศสัมพันธ์ ได้นะค่ะ

 

 

 

 AO Events