มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ Tainan University of Technology ประเทศไต้หวัน


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมกับ Tainan University of Technology (TUTech) ประเทศไต้หวัน โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 -มกราคม 2561 จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวพรจิญา สายไทย  นางสาวจตุพร แซ่เจ๋า และ นางสาวอารีย์ เชอหมื่อ   ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาดังกล่าวและได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ได้รับทุน โดยมี อ.ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.วรพล  วัฒนเหลืองอรุณ หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและให้คำแนะนำ ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นแรกของโครงการ และมีกำหนดเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ Tainan University of Technology ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ Tainan University of Technology ประเทศไต้หวัน

AO Events