สำนักงานวิเทศสัมพันธ์นำนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโรงแรม จาก Budapest Business School จำนวน 3 คน และนักศึกษาโครงการ SEA-Teacher Project จำนวน 5 คน ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้นักศึกษาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากสถานที่จริง


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์นำนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

AO Events