พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทั้งทักษะด้านภาษา การใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนนักศึกษาในต่างประเทศ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบริบทต่างๆ ในสังคมได้ ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาเดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 37 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษายังมหาวิทยาลัยเทนริ และมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน , นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี จำนวน 6 คน , นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 18 คน , และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN : CMRU P2A 2019 ณ FPT University ประเทศเวียดนาม จำนวน 8 คน

ภาพ – ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

AO Events