ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Ms. Bui Le Anh Phuong รองคณบดีคณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนและกระชับความสัมพันธํ


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและรองคณบดี พร้อมหัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ อาจารย์ Bui Le Anh Phuong รองคณบดีคณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว       จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม เนื่องในโอกาศนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมในปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเยี่ยมเยียนผู้บริหารเพื่อกระชับความสัมพันธ์และปรึกษาหารือการดำเนินความร่วมมือในปีต่อไป ณ ห้องประชุมเอื้องม่อนไข่ อาคารราภัฏเฉลิมพระเกียรติ เวลา 10.00 น.

 

 


รูปภาพจากอัลบัม : ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Ms. Bui Le Anh Phuong รองคณบดีคณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนและกระชับความสัมพันธํ

AO Events