มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์ จัดกิจกรรม “CMRU & TP E - Exchange 2021” เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์ จัดกิจกรรม “CMRU & TP E - Exchange 2021” เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ กับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ Passage to ASEAN (P2A) ในกิจกรรม “CMRU & TP E-Exchange 2021” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยมีนักศึกษาทั้งสองสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,336 คน ทั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 86 คน จากหลากหลายคณะ และสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ และการท่องเที่ยว

- นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา และคณิตศาสตร์

- นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ และ การบัญชี

- นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี

- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

- และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจการบิน และการจัดการธุรกิจนานาชาติ

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์ จัดกิจกรรม “CMRU

AO Events