ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project (6th Batch)


**ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project (6th Batch) **

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 10 กันยายน 2561(6th Batch) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 คน ตามเอกสารประกาศแนบไฟล์นี้ 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ขอให้นักศึกษามารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 27

ภายในวันนี้ ที่ 19 มิถุนายน 25461 เวลา 15.00 น. นะคะ

 

       

 

 AO Events