คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์  ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ร่วมกับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจาก National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan จำนวนอาจารย์ 1 ท่าน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 23 คน


รูปภาพจากอัลบัม : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan

AO Events