รับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (2021 TGS)


**รับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (2021 TGS)**

ตามที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ที่ได้ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี

 ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (2021 TGS) จำนวน ๗ ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา               

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษาในคณะ/หน่วยงานของท่านผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมจากระเบียบการทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org (Now Open Section) หรือที่ระบบรับสมัครออนไลน์ http://application.fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๐๐ น. (ห้าทุ่มตรง ตามเวลาในประเทศไทย) หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ tusef@fulbrightthai.org หรือติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ ได้ที่หมายเลข ๐๒-๒๘๕-๐๕๘๑ ต่อ ๑๐๖ ภายในวันเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.)

Download:

1. Announcement on web 

2. Frequently Asked Questions

 AO Events