ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560


**ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560**

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 - 3 ทุน เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10 - 12 เดือน
สาขาที่รับสมัคร มุ่งเน้นด้านการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนและนโยลาย โดยผู้สมัครควรทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังต่อไปนี้ คือก การเกษตร การสื่อสาร การป้องปรามยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน การธนาคาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมายและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี การวางแผนภาคและเมือง การแพร่ขยายการค้ามนุษย์และผู้หญิง รวมทั้งสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานุภาษาที่สอง ในด้านตการวางนโยลายและการแก้ไขปัญหา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ตำกว่า 3.00 และมีผลคะแนน TOEFL อย่าง 525 หรือ 195 สำหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 71 สำหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต หรือ 6.0 สำหรับการสอบ IELTS 
3. นอกจากนั้นควรมีอายุระหว่าง 30 ถึง 50 ปี 
4. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งจะได้รับประโยชน์สูงสุดจาการศึกษาอบรมนี้
5. ได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง
6. ในการสมัครด้านการเงิน หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพ และการเข้ารับปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

ผู้สนใจสมัครชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้จากเว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=826&type=application (หน้าแรก ภายใต้หัวข้อ Now open) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 และสมัคร online ตามที่ระบุในระเบียบการได้จนถึง 20 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น.AO Events