มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือ October 6 University รุ่นที่ 3


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือ October 6 University รุ่นที่ 3 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา รุ่นที่ 3” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ผศ.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา จำนวน 10 คน ที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัย October 6 University พร้อมกันนี้ ตัวแทนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 และ 2 ยังได้บรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการให้แก่คณะผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ ผู้ร่วมพิธี ได้รับทราบถึงลักษณะการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ตลอดจนปัญหาและคำแนะนำในการแก้ไข อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือ October 6 University รุ่นที่ 3

AO Events